Osmanlıca Tarihi Yerel Gazeteler Transkripsiyonu
Osmanlıca Mahalli Gazete ve Mecmu'alar
عثمانليجه محلي غزه ته و مجموعه لر
ANA SAYFA ARAMA TAKVİMDEN SEÇ! OSMANLICA SÖZLÜK TARİH ÇEVİR! TÜM GAZETELER ✉ E-Posta
Samsun  
Şifre :      KAYDOL | Şifremi Unuttum
 Ahali (5 Sayı)
  % 34

Sahib-i imtiyaaz ve Müdiri İsmail Cenâni'dir İdarehanesi Samsun'da Belediye caddesindedir. Başlık altında "Umrân-ı memleket irfân-ı halk içün çalışır gazetedir" ibaresi bulunmaktadır. Sitemizdeki n...

 Aks-i Sada (40 Sayı)
  % 0

İlk nüshası 2 Ağustos 1324 / 15.08.1908 tarihinde çıkmıştır. Cumartesi ve salı günleri olmak üzere haftada iki gün neşrolunmaya başlanmıştır. "Erbâb-ı hamiyetin vicdanlarından feverân edecek sadâlara ...

 Alev (1 Sayı)
  % 100

Mesul Müdiri Hamid Erbip'dir. "Her ayın onbeşinde neşr olunur san'at ve edebiyat mecmuası" ibaresi bulunmaktadır. Sitemizdeki tek sayı olan 2. sayı Milli Kütüphane nüshasıdır....

 Bafra (1 Sayı)
  % 100

İmtiyaz sahibi ve Mesul Müdürü İsmail Sırrı'dır. Sermuharrir ve İdare işeleri M. Ragıb'dır. İdare mahaalli Hükümet caddesinde Muvakkithâne karşısında daire-i mahsusa şeklinde belirtilmiştir. Bafra'da ...

 Bafra'da Tenvîr-i Efkâr (1 Sayı)
  % 100

Mesul Müdürü Muallim Burhaneddin Şinasi, İdare memuru Süleyman Sırrı'dır. İdare Mahalli Hükğmet civarında Ticaret Odası Karşısında daire-i mahsusa olarak belirtilmiştir. Belediye matbaasında tab' olun...

 Doğru Sadâ (14 Sayı)
  % 40

Müdür ve Muharriri Nazifzâde Süreyya'dır. Sitemizdeki nüshalar Milli Kütüphane nüshalarıdır....

 Güneş (2 Sayı)
  % 17

Umumi Müdürü Mucib Hüseyin'dir. İdare Mahalli Köprü başında daire-i mahsusa olarak belirtilmiştir. Samsun Şems matbasında tab' olunmuştur. Başlık altında "Şimdilik onbeş günde bir çıkar cumhuriyetperv...

 Hayat (4 Sayı)
  % 15

İmtiyaz sahibi Ömert Niyazi, başmuharriri Edhem Veysi'dir. Başlık altında "Müdâfa'a-i Hukuk Cem'iyetinin nâşir-i efkârı, siyâsî, ictimâ'î, iktisâdî mesâilden bahs ider yevmî gazete" ibaresi bulunmakta...

 Nur (Samsun) (2 Sayı)
  % 100

İmtiyaz sahibi Hikmet, edebî mdürü Nurullah Nafz'dir. 1 Nisan 1340 / 1924 tarihinde neşr olunmaya başlanmıştır. Sitemizde mevcud 1 ve 2. sayılar Hakkı Tarık Us Kütüphanesi ile Milli kütüphane nüs...

 Samsun Haber (58 Sayı)
  % 0

Sahib ve muharriri Emin Refik, İdare Müdiri İbrahim Naci'dir. İdarehanesi Manifaturacılar caddesinde Şems Matbaasındadır. Sitemizdeki nüshalardan; 43, 64, 70, 71 ve 72. sayılar Hakkı Tarık Us Küt...

 Samsun'da Hilal (2 Sayı)
  % 100

İmtiyaz sahibi Hüseyin Kemal, başmuharriri Ali Raif, mesul müdiri Mehmed Tayyar'dır. Başlık altında "Vatan ve millete nâfi' yazılara sahîfelerimiz açıkdır" ibaresi bulunmaktadır. Sitemizdeki nüsha...

© Her Hakkı Saklıdır 2015